PRIVACY BELEID

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

ACTIE MENSEN IN NOOD-vzw

Bresserdijk 4 – 2400 Mol

Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel : 0473 24 13 61

Ondernemingsnummer : 0639.984.323

 

Actie Mensen in Nood-vzw (Actie MIN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Actie MIN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doeleinden en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verzamelen en verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • om uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·  Er zullen geen foto’s gepubliceerd worden op onze website of facebook worden zonder toestemming;

 

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door Actie MIN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

·        Het bepalen van recht op steun geboden door Actie MIN.

·        Het bepalen wie kan deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door Actie MIN;

·        Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

·        Het aanvragen van voeding bij EU-voedselbanken;

·        Het verplicht doorsturen van gegevens uit ons ledenbestand voor de opmaak van de statistieken voor die dienst Maatschappelijke Integratie i.v.m. EU-voedselbedeling;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Persoonlijke gegevens:  naam, voornaam, geboortejaar, geslacht, recht op verblijf in België

-        Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail

-        Gezinstoestand :  aantal kinderen, leeftijd, eventuele handicap

-        Financiële toestand: inkomsten en uitgaven, schulden                                    

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Bewaartermijn

Actie MIN bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens :

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

·        Alleen personen geautoriseerd door het bestuur hebben toegang tot alleen die gegevens die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

·        Alle personen die namens Actie MIN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·        Al deze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

·        De gegevensbestanden zijn beschermd met een paswoord.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming;

 

Wijziging privacy statement

Actie MIN kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen alle leden hiervan tijdig informeren.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

 

 

Goedgekeurd,

Mol :  9/05/2018